Pravidlá ankety


Preambula

1. Spotrebiteľskú súťaž organizuje spoločnosť:
Usporiadateľ
Obchodné meno: Zachej.sk, s. r. o.
So sídlom: Turgenevova 30, 040 01 Košice
IČO: 36 821 055
DIČ: 2022429827
IČ DPH: SK2022429827
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20262/V
(ďalej len "usporiadateľ")

2. Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito štatútom súťaže (ďalej len "štatút"), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len "súťaž").

Článok 1
Pravidlá a podmienky účasti v súťaži

1. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky a bude zverejnená na stránke http://www.biblika.sk/.

2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, (ďalej len "účastník"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom obchodnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ďalej osoby v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k organizátorovi alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom podieľajú, a ďalej blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov).

4. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý po overení svojej e-mailovej adresy zahlasuje za jednu z kníh.

5. Usporiadateľ súťaže má právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, ktorý nesplní ktorúkoľvek podmienku súťaže, vrátane neudelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov.

6. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Usporiadateľovi súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Usporiadateľovi súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Usporiadateľovi.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov na stránke Biblika.sk, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Usporiadateľa súťaže bez nároku na odmenu.

Článok 2
Trvanie súťaže

1. Súťaž sa uskutoční od 1. mája 2015 do 31. mája 2015 a bude prebiehať na stránke Biblika.sk.

Článok 3
Výhry

1. Výhrou v súťaži je suma 100 € (rozdelená medzi troch výhercov) vo forme poukážky, ktorú môže výherca použiť na nákup produktov zo stránky Zachej.sk.

Článok 4
Žrebovanie výhry

1. Celkovo budú vyžrebovaní traja výhercovia spomedzi účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže.

a) výherca prvej ceny získa poukážku v hodnote 50 €

b) výherca druhej ceny získa poukážku v hodnote 30 €

c) výherca tretej ceny získa poukážku v hodnote 20 €

2. Žrebovanie sa uskutoční 5. deň po ukončení súťaže v sídle Usporiadateľa náhodným výberom e-mailovej adresy spomedzi účastníkov zaradených do súťaže.

3. Mená výhercov budú zverejnené na stránke Biblika.sk 16. deň po ukončení súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom. Výhra je neprenosná. Vzdaním sa výhry, alebo odmietnutím prevzatia výhry, zaniká nárok výhercu na výhru. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhry.

4. Výherca si môže výhru uplatniť do jedného roka po zverejnení výhercov. Po tomto termíne nie je možné výhru uplatniť.

5. Usporiadateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú výhercovi pri užívaní alebo v súvislosti s užívaním výhry.

Článok 5
Osobitné ustanovenia

1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v súťaži.

2. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

3. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa súťaže konečné a záväzné.

4. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,97 Eur nepodliehajú zdaneniu. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút súťaže sa riadi právnymi predpismi platnými v čase jej konania a nadobúda účinnosť zverejnením na stránke Biblika.sk.

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými podmienkami štatútu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Habent sua fata libelli. Knihy majú svoje osudy. Zmeňte osud jednej z nich.